Świadczenie wspierające.

 Przedstawiamy szczegółową instrukcję pozyskiwania świadczenia wspierającego  w związku ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną.

1 krok Wymagane jest uzyskanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia (ppw). Wydaje wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Należy pobrać wnioski papierowe lub ze strony wojewódzkiego zespołu (także zostały załączone do niniejszego maila). Składa się; wniosek (ppw) i kwestionariusz osobowy (ppw-k).

UWAGA: kwestionariusz wypełnia osoba niepełnosprawna lub rodzic/opiekun.

W następnej kolejności oczekujemy na podanie terminu badania, a po komisji na decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia określoną w punktach (70-100 pkt). To wszystko ze strony wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który także wyniki oceny danej osoby prześle do ZUS (KRUS. MON, MSWiA i in.).

Podstawa:
1) Rozporządzenie MRiPS w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia (ppw)  D.U.2023 poz. 2581
2) Rozporządzenie MRiPS w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej ppw oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem  D.U. 2023 poz. 2732

2 krok.

Złożenie wniosku do ZUS (KRUS, MON, MSWiA i in.) o przyznanie świadczenia wspierającego. Wniosek składamy dopiero po otrzymaniu decyzji ustalającej ppw (od 70 do 100 pkt). Wniosek składa się tylko w wersji elektronicznej w treści podając nr decyzji ustalającej ppw, a ZUS udziela wszechstronnych informacji i pomaga w założeniu konta elektronicznego. Czekamy na decyzję z ZUS, a można uzyskać:

220% renty socjalnej przy uzyskanych 95-100 pkt ppw

180% renty socjalnej przy uzyskanych 90-94 pkt ppw
120% renty socjalnej przy uzyskanych 85-89 pkt ppw
80%   renty socjalnej przy uzyskanych 80-84 pkt ppw
60%   renty socjalnej przy uzyskanych 75-79 pkt ppw
40%   renty socjalnej przy uzyskanych 70-74 pkt ppw

w dodatku bez żadnego kryterium dochodowego oraz żadnego ograniczenia dotyczącego aktywności zawodowej bądź pobierania świadczenia emerytalno-rentowego przez osobę niepełnosprawną jak również jej opiekuna. Obowiązują 3 etapy wdrażania:

I etap 2024 rok dotyczy uzyskania   87-100 pkt ppw

II etap 2025 rok dotyczy uzyskania  78-86 pkt ppw

III etap 2026 rok dotyczy uzyskania 70-77 pkt ppw

Uwaga: Powyższy harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich osób z niepełnosprawnościami uzyskanie przez nie co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniać do otrzymania świadczenia wspierającego.

Podstawa:

1) Ustawa o świadczeniu wspierającym D.U. 2023 poz. 1429

Dodatkowe informacje: załączony druk w formacie pdf – wzór formularza wypełniać będzie zespół oceniający. Dla swojej wiedzy możemy spróbować wypełnić ten formularz, aby być zorientowanym na czym polega ocena czynności dnia codziennego. I jeszcze istotna uwaga, gdy w przypadku odwoływania się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (II instancja odwoławcza) odwołanie będzie dotyczyć tylko ilości uzyskanych punktów ustalających poziom potrzeby wsparcia, to wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Natomiast wyniki z formularza określające poziom potrzeby wsparcia dotyczą tylko 25 działów (z 32) najwyżej ocenianych, natomiast 7 działów z najniższą liczbą punktów nie wchodzi do ogólnej liczby punktów ppw. I to jest ważna informacja, aby nie martwić się skąd „znaleźć” tyle punktów, a ponadto wiadomo skąd bierze się maksymalna ilość punktów – 100, ponieważ 25 x 4 = 100.

kwestionariusz-38021194 wniosek-swiadczenie-wspierajace-38021195 wzor-formularza-(inforpl)-38018911

Facebook
Przejdź do treści