TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY jest Stowarzyszeniem Pożytku Publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci. Towarzystwo chroni i promuje prawa dziecka, z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców lub opiekunów. 

Stowarzyszenie działa w oparciu o zasady:

 • równości szans dla każdego dziecka w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, rozwoju perspektyw życiowych dziecka
 • sprawiedliwego i równego traktowania oraz poszanowania podmiotowości i godności dziecka
 • tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów
 • integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych
 • działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo.

Swoje cele Towarzystwo osiąga poprzez:
 • współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu
 • promocje i organizacje społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny, za ich zgodą, przed: szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem
 • udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę
 • organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz sródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczosci artystycznej oraz jej prezentację
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalnosć statutową Towarzystwa, prowadzenie działalności charytatywnej

Zarząd Lubelskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: 

 • Prezes Zarządu: Irena Kasperska-Dwórnik 
 • Wiceprezes Zarządu: Iwona Łysakowska
 • Wiceprezes Zarządu: Wiesława Woźniak
 • Sekretarz Zarządu: Beata Kosidło 
 • Skarbnik Zarządu: Urszula Zyskowska 
 • Członek Zarządu:  Anna Janik
 • Członek Zarządu: Elżbieta Krupa

Nazwa, znak, symbole:

Nazwa w brzmieniu: „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci” i jej skrót „TPD”– Towarzystwo używa od  1949 roku, kiedy to nastąpiło połączenie dwóch stowarzyszeń przyjaciół dzieci realizujących te same cele w różnych środowiskach: robotniczym i chłopskim. Przyjmując do realizacji 6 podstawowych zasad oraz zachowując specyfikę właściwych dla odmiennych społeczności form i metod realizacji zadań – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci stało się jednolitym ruchem wykorzystującym wspólny dorobek, przenikające się cele oraz wspólną symbolikę. Pełna nazwa Towarzystwa, jak również jej skrót podlegają ochronie prawnej. Są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Towarzystwo posiada własne logo ”Przyjaciel Dziecka”. Wzorcem logo jest znak graficzny zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Logo podlega ochronie prawnej. 

Facebook
Przejdź do treści