Historia powołania i zadania rzecznika praw dziecka TPD

Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci został powołany przez Zarząd Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 14 kwietnia 2005 r.

Rzecznik Praw Dziecka TPD to osoba, która stoi na straży praw dziecka określonych w krajowych i międzynarodowych aktach prawnych. Uznając, że najlepszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest jego rodzina, rzecznik postępuje z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. W stosunku do rodziny dziecka rzecznik pełni funkcję subsydialną, tzn. wspiera, doradza, konsultuje, podejmuje działania, ale nie wyręcza rodziny w pełnieniu jej podstawowych funkcji. W swojej pracy na rzecz dzieci Rzecznik kieruje się następującymi priorytetami: dobrem dziecka i równością wszystkich dzieci wobec prawa. Rzecznik Praw Dziecka TPD jest świadomy, że dziecko jest istotą charakteryzującą się psychiczną i fizyczną niedojrzałością, wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka – uznaje jako dziecko każdą istotę ludzką od momentu poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Rzecznik Praw Dziecka TPD podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed: przemocą w rodzinie i w środowisku rówieśniczym, wykorzystywaniem seksualnym, w postaci prostytucji i pornografii, spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, używaniem środków narkotycznych lub psychotropowych oraz wykorzystywaniem dzieci w handlu narkotykami, przed wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz złym traktowaniem w każdej formie i postaci. Zadania Rzecznika Praw Dziecka TPD:
 • podejmowanie spraw zgłaszanych do TPD przez podmioty działające w imię dobra dziecka
 • tworzenie zespołu ekspertów wspierających RPD TPD w pracy na rzecz dzieci i ich rodzin
 • prowadzenie mediacji w spornych sytuacjach rodzinnych, gdy są zagrożone, bądź łamane prawa dziecka
 • diagnozowanie zaistniałego problemu
 • podejmowanie bezpośredniej interwencji w sprawy wskazujące na łamanie praw dziecka
 • podejmowanie przed sądem działan jako czynnik społeczny w imieniu lub na rzecz obywateli pozostających w zgodzie z zasadami prawnymi, celami statutowymi organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny
 • edukowanie dzieci, rodziców, nauczycieli w zakresie praw dziecka poprzez bezpośrednie spotkania z małymi grupami dzieci oraz osób dorosłych
 • wypracowywanie oficjalnego stanowiska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci poprzez zbiorowy udział wszystkich rzeczników, dotyczącego tych dziedzin życia społecznego, w których dochodzi do łamania, bądź zagrożenia łamaniem praw dziecka
 • udzielanie porad w zakresie prawa, wychowania i innych
 • informowanie o współpracy i działaniu pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka RP
 • informowanie o telefonie informacyjno-interwencyjnym oraz stronach internetowych Rzecznika Praw Dziecka RP
 • animowanie aktywności społecznej na rzecz dobra dziecka
 • tworzenie koalicji wokół realizacji zadań na rzecz ochrony praw dziecka spośród różnych środowiskowych /lokalnych/ placówek, instytucji, organizacji, osób znaczących, wolontariuszy
 • opracowywanie sprawozdań z realizacji zadania i przedkładanie ich do nadrzędnych szczebli organizacji.
Facebook
Przejdź do treści