2019 rok:

Zadanie publiczne pod tytułem „Wspieranie działań mających na celu zapobieganie dysfunkcjom rodzin (realizacja działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014 – 2020) Regionalny OŚrodek Polityki Społecznej: Umowa Nr DZP.RC.4171.5.2019 zawarta w dniu 30 kwietnia 2019 r w Lublinie.

2018 rok:

„Wspieranie działań mających na celu zapobieganie dysfunkcjom rodzin”

2018 rok:

warsztaty psychologiczne „Bo rodzina to jest siła”

Od lipca do grudnia 2016 roku

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny na bazie Centrum Rodziny i Praw Dziecka realizuje zadanie zlecone wspierane finansowo przez Województwo Lubelskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: „Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.” Do Państwa dyspozycji jest psycholog Pani Anna Kara, udzielane są również konsultacje telefoniczne. Na spotkania można umawiać się pod numerami telefonów: 81 53 235 16, 81 53 239 43
Facebook
Przejdź do treści